How many avatars does lord shiva have?

By Ved Prakash N | Jul 01, 2024 | Sanatan Dharma
Share :

https://www.fundaofwebit.com/post/how-many-avatars-does-lord-shiva-have

How many avatars does lord shiva have ? ( shiva ke kitne avataar hain? )

Lord Shiva is also known as Mahadeva, He is the Supreme Divine.

The Different Avatars Of Shiva:

The 19 avatars of Lord Shiva as mentioned in the Shiva Puran are:

 1. Piplaad
 2. Nandi
 3. Veerbhadra
 4. Bhairav (Kal Bhairav)
 5. Ashwatthama
 6. Sharabh
 7. Grihapati
 8. Durvasa
 9. Hanuman
 10. Rishabh
 11. Yatinath
 12. Krishna Darshan
 13. Bhikshuvarya
 14. Sureshwar
 15. Kirateshwar
 16. Suntantarka
 17. Bhrahmachari
 18. Yaksheswar
 19. Avadhut

https://www.fundaofwebit.com/post/how-many-avatars-does-lord-shiva-have

Share this blog on social platforms